Zwyczajne Zgromadzenie w 2020 r.

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła światem gospodarczym i doprowadziła do spowolnienia wielu aspektów bieżącej działalności. W związku z dynamiczną sytuacją, Ministerstwo Finansów postanowiło skorzystać z dodatkowych uprawnień przyznanych w ramach tarczy antykryzysowej. W efekcie w 2020 r. spółki nie muszą śpieszyć się ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych.

Przepisy pierwszej tarczy antykryzysowej umożliwiły Ministrowi Finansów wydawanie rozporządzeń określających inne terminy wykonywania różnych obowiązków sprawozdawczych w stanie zagrożenia epidemicznego jak i w stanie epidemii. Minister Finansów dnia 31 marca 2020 r. wydał specjalne rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Rozporządzenie określa terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wskazywanych w ustawie o rachunkowości, finansach publicznych oraz podatku dochodowym od osób fizycznym.

white-laptop-1181406

Dla spółek najbardziej istotna jest modyfikacja terminów wynikających z ustawy o rachunkowości. Rozporządzenie wydłuża termin przewidziany na sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.   W przypadku większości przedsiębiorców, termin ten został wydłużony o 3 miesiące. Niemniej jednak, w przypadku podmiotów, do których stosuje się przepisy związane z nadzorem nad rynkiem finansowym, termin wydłużono o 2 miesiące. Analogiczne przesunięcia terminów dotyczą także obowiązku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez tarczę antykryzysową, spółki mogą przesunąć cały swoje zwyczajne zgromadzenia, bez konieczności podejmowania cząstkowych uchwał np. w przedmiocie absolutorium.

Jeżeli chodzi o podmioty, dla których termin wydłużono jedynie o 2 miesiące, to warto przytoczyć stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem UKNF krótszy termin dotyczy także spółek publicznych, których wprawdzie nie sam przedmiot działalności, ale niewątpliwie określone sfery działalności (związane z funkcjonowaniem papierów wartościowych w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu) są reglamentowane przepisami dot. nadzoru nad rynkiem finansowym. W zakresie tak bowiem określonej reglamentacji prawnej, UKNF sprawuje więc nadzór nad spółkami publicznymi. Z całym stanowiskiem można zapoznać się tutaj .

Biorąc pod uwagę powyższe, standardowa spółka niepubliczna, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie mogła sporządzić swoje sprawozdanie finansowe do końca czerwca 2020 r. Z kolei zwyczajne zgromadzenie wspólników albo zwyczajne walne zgromadzenie będzie mogło zatwierdzić takie sprawozdanie do końca września 2020 r.