Co nowego w deklaracjach?

Na prośbę jednej z czytelniczek poruszę dziś temat zmian w deklaracjach VAT, z jakimi przyszło nam się mierzyć w 2016 roku, w tym m.in na skutek uchylenia regulacji szczególnych dotyczących ustalania właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług.

Podstawą ustalenia właściwości organu podatkowego jest art. 17 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Zwrot „jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej” wskazuje właśnie na szczególne przypadki określania właściwości. Przypadkiem, o którym mowa to ustawa o podatku VAT, a ściślej art. 3.

Przeglądając jednak bacznie wprowadzone w nowym roku zmiany w zakresie prawa podatkowego, widzimy, że jedną z regulacji prawnych, która „zniknęła” od stycznia 2016r. ze wspomnianej już ustawy o podatku od towarów i usług jest właśnie art. 3 ust. 1 i ust.2, który wskazywał, że właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Art. 3 ust. 2 ustawy o podatku VAT ustalał, że w przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się ze względu na adres siedziby w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, natomiast dla osób fizycznych wyznacznikiem było miejsce zamieszkania.

Uzasadnieniem zmian była m.in. dotychczasowa sytuacja, gdzie w chwili gdy miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie pokrywało się z miejscem zamieszkania podatnika/siedzibą, to wówczas w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego podatnik rozliczał się w różnych urzędach skarbowych. Sytuacja ta nie była korzystna zarówno dla podatnika, jak i dla organu podatkowego. Wprowadzona zmiana prowadzi do ustalenia właściwości miejscowej jednego urzędu skarbowego dla jednego podatnika bez względu na rodzaj podatku.

Jakie są zatem konsekwencje „zniknięcia” art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług? Na potrzeby ustalenia właściwości aktualna pozostaje ogólna reguła wynikająca z ustawy Ordynacja podatkowa, a zatem od stycznia 2016 roku właściwość urzędów dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K kształtuje się następująco:
a) w przypadku osób fizycznych – urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika,
b) w przypadku osób innych niż osoby fizyczne (np. spółki) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby.

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji
Z uwagi na dzisiejszy temat, warto dodatkowo również zwrócić uwagę na konieczność stosowania nowych wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji, jak również wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Powyższe zmiany wynikają z nowego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw, na mocy którego od 1 stycznia 2016 roku funkcjonują nowe wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, jak również do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. Ponadto wprowadzone zostały nowe wzory zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

VAT-10 i VAT-11
Wśród „nowości deklaracyjnych” należy pamiętać również o nowych wzorach deklaracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-10 oraz VAT-11). Wzory deklaracji znajdziemy w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu, jednakże wzory obowiązujące dotychczas możemy jeszcze stosować do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r.

VAT-12
Ponadto być może wśród Was jest ktoś, kto składa deklarację VAT-12? Jeśli tak, to z pewnością należy uwzględnić, że również w tym zakresie od 1 stycznia 2016 roku pojawił się nowy wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, który znajdziemy w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu. Jednakże w tym przypadku również przewidziano możliwość stosowania poprzedniego wzoru deklaracji maksymalnie do rozliczenia za czerwiec 2016.