e-sprawozdania finansowe

agenda-analysis-business-990818

E-sprawozdania finansowe

Począwszy od 1 października 2018 r. zmianie uległy zasady sporządzania i zgłaszania sprawozdań finansowych spółek.

Formuła e-sprawozdań

List saved_#ffffff_128px_bluePocząwszy od 1.10.2018, sprawozdania finansowe spółki powinny być sporządzane w formie elektronicznej, w strukturze logicznej opublikowanej w biuletynie informacji publicznych przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że sposób sporządzania rocznych sprawozdań finansowych upodobni się do sporządzania jednolitych plików kontrolnych (JPK). Zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania księgowego celem ustalenia, czy przewiduje on usługę generowania sprawozdania finansowego w nowej postaci.

Podpisywanie e-sprawozdań

Clipboard_#ffffff_128px_blueE-sprawozdania finansowe muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w portalu ePUAP. Zwracamy uwagę, że sprawozdania muszą zostać podpisane w powyższy sposób przez wszystkich Członków Zarządu spółki oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W związku z tym sugerujemy odpowiednio wcześniejsze zorganizowanie narzędzi do składania podpisów w elektronicznej formie. Przypominamy jednocześnie, że utworzenie profilu zaufanego ePUAP wymaga posiadania numeru PESEL, co jest szczególnie istotne dla cudzoziemców. W ich bowiem przypadku konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnej procedury nadania numeru PESEL. Jeżeli chodzi o zagraniczne podpisy kwalifikowane to nie wszystkie są uznawane przez polskie organy, w kazdym przypadku należy to osobno zweryfikować.

Zgłaszanie e-sprawozdań do KRS

Letter_#ffffff_128px_blueSprawozdania finansowe mogą zostać zgłoszone do KRS jedynie za pomocą elektronicznego systemu s24 dostępnego na stronie ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie nie podlega opłacie, jednak musi zostać dokonane przez Członka Zarządu spółki, którego PESEL został ujawniony w KRS (zgłoszenia nie może dokonać pełnomocnik ani prokurent). Jest to szczególnie istotne w przypadku spółek, w których Zarządach zasiadają cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL. W takim bowiem wypadku konieczne jest przeprowadzenie czasochłonnej procedury nadania numeru PESEL.

 

Stan prawny może jednak ulec zmianie. Do czasu składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 r. mogą też zostać wprowadzone przepisy ułatwiające sporządzanie i składanie dokumentów sprawozdawczych.