Grupa VAT – znamy założenia

Grupa VAT to rozwiązanie przewidziane już w przepisach unijnych umożliwiające łączne rozliczanie obowiązków VAT przez kilku podatników. Pomimo swojej popularności w innych krajach UE, Polska jeszcze nie doczekała się swojego wariantu. Ministerstwo Finansów opublikowało jednak projekt założeń przepisów wprowadzających do polskiego porządku Grupę VAT.

Rozliczanie Grupy VAT

Grupa VAT traktowana będzie jako odrębny, niejako zbiorowy podatnik. Dzięki temu dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane między podmiotami należącymi do grupy VAT nie będą podlegały opodatkowaniu. Pozwoli to na ograniczenie wewnątrzgrupowej dokumentacji (brak konieczności wystawiania faktur) oraz sprawozdawczości (np. JPK). Brak konieczności rozliczania VAT przy transakcjach w ramach grupy może również pozytywnie wpłynąć na płynność finansową. Tyczy się to w szczególności podmiotów, które regularnie występują o zwrot VAT. Dopiero transakcje „na zewnątrz” grupy będą podlegały opodatkowaniu VAT jako czynności dokonywane przez całą grupę. Tyczy się to zarówno sprzedaży jak i zakupów.

Niestety obecne założenia nie pozwalają na pełne zrezygnowanie z formalności przy transakcjach w ramach grupy. Przepisy mają przewidywać obowiązek ewidencjonowania takich czynności dla celów kontrolnych. Wprawdzie ewidencja ma być uproszczona i składana fiskusowi tylko „na żądanie”, ale chyba marne to pocieszenie.

Dla kogo Grupa VAT?

Grupę VAT mogę stworzyć jedynie takie podmioty, które tworzą podatkową grupę kapitałową. Jest to dosyć duże utrudnienie, gdyż PGK nie cieszy się obecnie dużą popularnością. Z pewnością jest to konsekwencja rygorystycznych wymogów, jakie PGK muszą spełniać dotyczących np. minimum kapitałowego czy kształtu wzajemnych powiązań.

Co więcej, podmioty wchodzące w skład Grupy VAT będą musiały być ze sobą powiązane:

  • ekonomicznie – główna działalność członków grupy ma mieć taki sam charakter, względnie rodzaje działalności uzupełniają się nawzajem i są współzależne;
  • finansowo – chodzi o powiązania kapitałowe
  • organizacyjnie – warunek znajdowania się pod wspólnym kierownictwem.

Organizacja Grupy VAT

Grupa VAT działać będzie za pośrednictwem swojego przedstawiciela. Zapewne najczęściej funkcję tę pełnić będzie spółka matka. Podmioty z grupy będą musiały zawrzeć specjalną umowę, którą trzeba będzie złożyć do urzędu skarbowego w ramach procesu rejestracji grupy. Przystąpienie do grupy VAT będzie równoznaczne z wyrejestrowaniem danego podmiotu z rejestru podatników VAT. W efekcie, dla potrzeb podatku od towarów i usług, nie będzie on już działał samodzielnie. Grupę VAT tworzyć się będzie na czas określony, ale z możliwością przedłużenia. Warto także pamiętać, że podmioty wchodzące w skład grupy VAT mają odpowiadać solidarnie za zobowiązania grupy z tytułu podatku od towarów i usług.