Podatek od przerzuconych dochodów po nowemu

Podatek od przerzuconych dochodów czekają zmiany w 2023 r. Niestety regulacja w dalszym ciągu pozostanie skomplikowana i nieczytelna. Przepisy dadzą się szczególnie we znaki podmiotom należącym do międzynarodowych grup kapitałowych.

Po co fiskusowi podatek od przerzuconych dochodów?

Podatek od przerzuconych dochodów to kolejny krok w walce fiskusa z transgranicznymi optymalizacjami podatkowymi. Chodziło o zwalczanie transferu dochodów do państwa o korzystnych zasadach opodatkowania. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. przewidywały konieczność odprowadzania podatku przez podmioty ponoszące określone koszty na rzecz swoich podmiotów powiązanych. Regulacja od razu budziła wątpliwości wśród podatników. Niejasne i bardzo skomplikowane postanowienia rodziły trudności w zakresie naliczania daniny.

Nowo dodany artykułu 24aa ma na celu wyeliminować możliwość uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji podatkowej o znikomej efektywnej stawce opodatkowania. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, które uzyskują dochody z wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to z faktu, że transfer wartości prawnych i niematerialnych jest względnie prosty a ustalenie ich wartości bywa problematyczne ze względu na ich innowacyjny a zarazem unikatowy charakter.

Uzasadnienie nowelizacji wprowadzającej podatek od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów po nowemu

W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. podatek od przerzuconych dochodów naliczany będzie od kosztów poniesionych przez spółkę na rzecz podmiotu powiązanego spoza terytorium Polski. Chodzi wobec tego o sytuację, w której Polska spółka dokonuje płatności na rzecz podmiotu zagranicznego i wpisuje te płatności w swoje koszty uzyskania przychodu (pomniejsza dochód do opodatkowania).

Podatek od przerzuconych dochodów obejmuje płatności oparte na tytułach, które ustawodawca traktuje jako szczególnie popularne narzędzie do transferowania dochodów. Chodzi m.in. o usługi doradcze, należności licencyjne, finansowanie dłużne czy opłaty za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Nie każda jednak tego typu płatność generuje opodatkowanie. Pod podatek od przerzuconych dochodów podlegają takie płatności, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  1. Dochody przerzucone do spółki zagranicznej są opodatkowane na poziomie niższym niż 14,25% bądź są zwolnione lub wyłączone z opodatkowania.
  2. Spółka zagraniczna uzyskuje co najmniej 50% ogółu przychodów podlegających podatkowi od przerzuconych dochodów, od swoich podmiotów powiązanych
  3. Co najmniej 10% ww. przychodów spółka zagraniczna przekazuje na rzecz innego podmiotu w postaci odliczanej od jej dochodów lub jako wypłatę zysku
  4. Suma kosztów podlegających podatkowi od przerzuconych dochodów stanowi co najmniej 3% sumy wszystkich kosztów polskiej spółki

Jak więc widać, weryfikacja wyżej wymienionych warunków może dla polskich spółek być kłopotliwa. Wymaga ona nie tylko ustalenia zasad opodatkowania swoich podmiotów powiązanych, ale także zsumowania płatności od wielu spółek. Co gorsza, nowelizacja nakłada na polską spółkę ciężar udowodnienia, że któraś z przesłanek nie jest spełniona. Oznacza to odwrócenie zasady, zgodnie z którą to organ podatkowy ma ustalić wszystkie okoliczności sprawy.

Teoretycznie kołem ratunkowym jest przepis wyłączający opodatkowanie w zakresie, w jakim koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego o rezydencji podatkowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. Niemniej jednak, przesłanka prowadzenia w EOG istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej nie jest jednoznaczna i może być problematyczna w przypadku wehikułów inwestycyjnych.

Ogółem instytucja podatku od przerzuconych dochodów nawet w swojej znowelizowanej wersji będzie dużym obciążeniem dla podmiotów z międzynarodowymi powiązaniami. Przepisy wymagają ustalania wielu skomplikowanych i niejasnych przesłanek. Bez rozbudowanej wiedzy podatkowej ocena tych aspektów może być niemożliwa