CIT dla spółek komandytowych od maja 2021?

W 2021 r. ustawodawca zafundował wspólnikom spółek komandytowych dużą zmianę w postaci obłożenia ich podatkiem CIT. Do ostatniej chwili niejasny był termin wejścia w życie nowelizacji. Ostateczne rozwiązanie ustawowe daje możliwość odsunięcia opodatkowania w czasie, co wymaga jednak podjęcia przez spółki dodatkowych działań jeszcze do końca tego roku kalendarzowego.

O kwestii opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych pisaliśmy już w listopadzie . Wtedy rozważane były dwa terminy wejścia w życie nowych przepisów: 1 stycznia 2021 r. oraz 1 maja 2021 r. Pierwszy z terminów wynikał z treści zgłoszonego do sejmu projektu. O drugim terminie pisał Minister finansów na Twitterze. Ostatecznie w ustawie znalazło się rozwiązanie kompromisowe, które wymaga jednak pewnej aktywności po stronie wspólników.

Domyślnie nowy podatek dla spółek komandytowych wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Spółka komandytowa może jednak postanowić o odłożeniu stosowania nowych przepisów do dnia 1 maja 2021 r. W tym celu konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała o przesunięciu opodatkowania podejmowana jest jak każda inna uchwała spółki komandytowej, a przepisy podatkowe nie wprowadzają tutaj żadnych rygorów co do formy. Niemniej jednak, z uwagi na rangę takiej uchwały oraz potencjalne postępowania kontrolne ze strony organów skarbowych, bezpieczniej będzie podjąć przedmiotową uchwałę z „datą pewną”, co najłatwiej uzyskać poprzez notarialne poświadczenie podpisów lub notarialne poświadczenie daty. Warto także pamiętać, że tego typu uchwałę powinno się traktować jako przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. Wobec tego, na jej podjęcie wymagana jest zgoda wszystkich komandytariuszy, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Przepisy nie przewidują wprost obowiązku informowania organów skarbowych o podjęciu wyżej wymienionej uchwały. Niemniej jednak, z ostrożności warto wziąć pod uwagę przesłanie takiej informacji do urzędu skarbowego właściwego spółce jak i jej wspólnikom wraz z wypisami przedmiotowej uchwały. Tego typu zawiadomienie może pomóc uniknąć ewentualnych przyszłych kontroli związanych z okresem przechodzenia z jednokrotnego opodatkowania na opodatkowanie podwójne. Spółki, które zdecydują się powiadomić urzędy skarbowe powinny rozważyć dostarczenie takiego zawiadomienia jeszcze w tym roku.

Przesunięcie opodatkowania CIT wpływa także na kwestię zamykania ksiąg rachunkowych spółki na koniec 2020 r. W tej sprawie warto skontaktować się ze służbami księgowymi.

Wydłużenie roku obrotowego w spółce komandytowej pozostaje bez wpływu na rozliczenie się przez wspólników z PIT. Rokiem podatkowym dla osób fizycznych zawsze jest rok kalendarzowy i nie można tego zmienić. Niezależnie od przesunięcia opodatkowania, wspólnicy rozliczą się z podatku dochodowego od osób fizycznych jak dotychczas, za cały 2020 i 2021 r.