Fundacja rodzinna przejmie wierzytelność spółki bez podatku

Fundacja rodzinna jako stosunkowo nowy twór jest nadal przedmiotem licznych zapytań kierowanych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jedna z najnowszych interpretacji podatkowych (z 23 lutego 2024 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.11.2024.1.AK) dotyczy kwestii ustalenia przychodu z tytułu wniesienia wierzytelności w postaci pożyczki wraz z umownymi odsetkami na rzecz fundacji rodzinnej.

Pożyczka w Fundacji rodzinnej

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku skierowanym do Dyrektora KIS dotyczył sytuacji, w której osoba fizyczna – będąca wspólnikiem spółki „A” – wnosi do fundacji rodzinnej wierzytelność z tytułu pożyczki wraz z odsetkami umownymi, przysługującą spółce „A” względem innej spółki powiązanej. Wierzytelność na dzień wniesienia nie była wymagalna.

Podatnik zadał pytanie, czy wniesienie przez spółkę do Fundacji majątku pod tytułem darmym, w postaci wierzytelności oprocentowanej niewymagalnej pożyczki nie będzie generować przychodu po stronie Fundacji zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Organ stanął na stanowisku zbieżnym z podatnikiem, zgodnie z którym wniesienie przez spółkę do Fundacji rodzinnej majątku pod tytułem darmym w postaci wierzytelności oprocentowanej niewymagalnej pożyczki nie będzie generować przychodu po stronie Fundacji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podejście słuszne, ale czy zostanie utrzymane

Moim zdaniem, stanowisko zaprezentowane przez organ zasługuje w pełni na aprobatę, jest to przy okazji kolejny raz, w którym organy podatkowe umożliwiają skorzystanie z dobrodziejstwa nowego tworu jakim jest fundacja rodzinna. Jednocześnie nie można tracić z oczu tego, że niniejsza interpretacja nie dotyczyła kwestii opodatkowania odsetek od otrzymanej wierzytelności, które również powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Nie każda działalność fundacji jest zwolniona z opodatkowania

Należy jednak pamiętać o tym, że zwolnieniu z opodatkowania podlega tylko działalność fundacji rodzinnej polegająca na:

  1. Zbywaniu mienia – o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia.
  2. Najmie, dzierżawie lub udostępnianiu mienia do korzystania na innej podstawie.
  3. Przystępowaniu do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.
  4. Nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze.
  5. Udzielaniu pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje; spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik; beneficjentom.
  6. Obrocie zagranicznymi środkami płatniczymi, należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej.
  7. Produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu.
  8. Gospodarce leśnej.

Działalność wykraczająca poza wskazane ramy, będzie już opodatkowana. Uważam, że fundacje rodzinne jeszcze przez najbliższe miesiące będą przedmiotem licznych pytań i wątpliwości ze strony podatników, choć trzeba przyznać, że ich działalność pozwala na zmniejszenie realnych obciążeń fiskalnych nakładanych na podatników.

Autor: Krzysztof Pałka – konsultant podatkowy w SZiP TAX