Sprawozdanie podpisze jeden członek zarządu

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności będzie mógł podpisać jeden członek zarządu. Wszystkie roczne dokumenty sprawozdawcze spółki będą przygotowywały w ujednoliconym formacie XHTML. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Rząd.
Jeden podpis na sprawozdaniu finansowym

Projekt nowelizacji przewiduje możliwość podpisywania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przez jednego członka zarządu wieloosobowego. Warunkiem jest uprzednie upoważnienie go przez pozostałych członków zarządu. Zmiany mają uprościć funkcjonowanie jednostek z zarządem wieloosobowym. Szczególnie dotyczy to podmiotów, w których zarządach zasiadają obcokrajowcy. Tego typu spółki miewały w przeszłości problemy z organizowaniem akceptowanych w Polsce podpisów elektronicznych dla cudzoziemców. Stanowi to pokłosie wprowadzenia w 2018 r. obligatoryjnej formy elektronicznej dla dokumentów sprawozdawczych.

Jednolity format sprawozdań rocznych

W myśl założeń nowelizacji, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów mają być sporządzane w formacie XHTML. W przypadku pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wymagany będzie format XHTML lub inny przeszukiwalny. Celem zmian jest ujednolicenie przepisów ustawy o rachunkowości z prawem UE oraz zwiększenie użyteczności sprawozdań (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych).

Dzięki projektowanym rozwiązaniom uprościmy zasady podpisywania sprawozdań finansowych przy zachowaniu ich elektronicznego formatu. W ten sposób odpowiadamy na postulaty rynku, szczególnie NGOs. Ujednolicamy także formaty sprawozdań finansowych emitentów. Zwiększy to dostęp do danych, których analiza i interpretacja będą łatwiejsze. Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie mogła natomiast efektywniej realizować swoje zadania, dzięki większym możliwościom wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych

– powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.
Inne zmiany

Przy okazji nowelizacji ustawy rachunkowości zmodyfikowane mają zostać także przepisy dotyczące biegłych rewidentów. Polska Agencja Nadzoru Audytowego zyska możliwość przeprowadzania zdalnych kontroli w firmach audytorskich. Inne modyfikacje dotyczyć będą wewnętrznego trybu funkcjonowania agencji, zasad tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta czy sposobu sporządzania sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.

Z oficjalnym komunikatem na temat projektu można zapoznać się tutaj.