ASI – atrakcyjny podatkowo wehikuł inwestycyjny

ASI (alternatywna spółka inwestycyjna) to atrakcyjny podatkowo wehikuł inwestycyjny. Dzięki zwolnieniom, pozwala na obrót akcjami i udziałami bez podatku dochodowego. Utworzenie, zarządzanie oraz korzystanie z ASI wymaga jednak dostosowania się do pewnych warunków brzegowych.

Alternatywna spółka inwestycyjna – co to jest?

ASI to skrót od alternatywne spółki inwestycyjnej. Jest to instytucja wspólnego inwestowania której przedmiotem działalności, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. W sensie konstrukcji prawnej ASI funkcjonuje jako spółka. W związku z czym mówimy nie tyle o zupełnie nowym podmiocie prawnym a o spółce handlowe posiadającej szczególny status.

Jako ASI mogą funkcjonować:

  1. spółki z o.o.,
  2. Spółki akcyjne,
  3. Spółki komandytowe,
  4. Spółki komandytowo-akcyjn
  5. spółki europejskie.

W zależności od rozmiaru aktywów którymi obracać będzie ASI, mamy różny stopień formalności, które należy spełnić przy jej uruchamianiu. Zasadniczo w przypadku podmiotów, które będą obracały majątkiem o równowartości do 100 mln euro, wystarczające będzie zgłoszenie zarządzającego ASI do rejestru prowadzonego przez KNF i dostępnego tutaj. Większe podmioty muszą pozyskać specjalne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz objęte są znacznie bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ich funkcjonowania.

Zwolnienie podatkowe inwestycji ASI

Ustawodawca przewidział zachętę podatkową do wykorzystywania ASI. Podstawowa korzyść polega na możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu zysków na sprzedaży udziałów lub akcji, w które inwestuje ASI. Skorzystanie z tego zwolnienia wymaga jednak spełnienia warunków dotyczących m.in. czasu trwania inwestycji oraz jej rozmiaru. Niemniej jednak efekt zwolnienia podatkowego pozwala wykorzystać środki, które normalnie zostałyby zapłacone fiskusowi, na zrealizowanie dodatkowych inwestycji. W niektórych przypadkach ASI może okazać się korzystnym rozwiązaniem nawet dla osób fizycznych dysponujących znaczniejszym majątkiem inwestycyjnym (tzw. aniołów biznesu)

Dzięki korzystnym zasadom opodatkowania obrotu udziałami i akcjami realizowanymi za pośrednictwem ASI, alternatywne spółki inwestycyjne mogą być atrakcyjnym wehikułem inwestycyjnym. Jest to szczególnie ciekawe rozwiązanie w sytuacji inwestowania w start-up’y z założeniem ich sprzedaży w średnim lub dłuższym horyzoncie czasowym. Regulacje o funkcjonowaniu ASI są jednak w taki sposób skonstruowane, że wymagają podejmowania odpowiednich działań jeszcze przed podjęciem inwestycji. Z tej przyczyny ASI warto przeanalizować już na etapie planowania inwestycji.