Przyśpieszona amortyzacja w ubogich regionach

Przyśpieszona amortyzacja w regionach ubogich sposobem na pobudzenie inwestycji? Nowy projekt poselski przewiduje możliwość skrócenia amortyzacji nawet do 5 lat dla nowych inwestycji nie mieszkaniowych. Warunkiem zastosowania preferencji jest zlokalizowanie inwestycji w regionie o wysokiej stopie bezrobocia i niskim dochodzie na mieszkania gminy.

Przyśpieszona amortyzacja

Standardowy okres amortyzacji nowych budynków niemieszkalnych wynosi 40 lat. Oznacza to, że zaledwie 2,5 proc poniesionych kosztów budowy może być wykorzystane do zmniejszenia dochodu do opodatkowania. Nowy projekt poselski zakłada zmianę przepisów podatkowych umożliwiającą skrócenie amortyzacji nawet do 5 lat. W takim wypadku stopa amortyzacji wzrosłaby do 20 proc. co już istotnie wpływa na odprowadzane podatki.

Preferencja podatkowa skierowana jest do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców (MŚP) jako element pomocy de minimis. Obejmie wyłącznie nowe inwestycje – wytworzone we własnym zakresie przez podatnika środki trwałe będące budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami zaliczonymi do grupy 1 i 2 KŚT.

…proponowane rozwiązania adresowane są do tych podatników, którzy wytwarzają (budują) określone środki trwałe. Ma to na celu z jednej strony wsparcie podatników, którzy samodzielnie podejmują wskazane działania inwestycyjne a z drugiej wyeliminowanie sytuacji możliwości objęcia regulacjami istniejących już budynków (budowli), tak aby właśnie wspierać nowe inwestycje dokonywane przez podatników.

Uzasadnienie projektu ustawy

Stymulowanie regionów ubogich

Preferencję podatkową będziemy mogli zastosować gdy

  1. nieruchomość znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150% stopy bezrobocia w kraju, oraz
  2. dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 80% dochodu na mieszkańca dla kraju.

Okres amortyzacji zależny będzie od stopy bezrobocia. Jeżeli nieruchomości znajduje się w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi:

  1. od 150% do 200% stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji możemy skrócić do 10 lat;
  2. powyżej 200% stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji możemy skrócić do 5 lat.

W ocenie autorów projektu, rozwiązanie w perspektywie długofalowej znajdzie przełożenie na rozwój tych obszarów kraju, gdzie występuje ważny problem społeczny. Wskaźniki bezrobocia oraz dochodu na mieszkańca ukazują bowiem obszary słabo rozwinięte gospodarczo, a tym samym zagrożone wyludnieniem. Projekt ma stanowić wobec tego element polityki równoważnia rozwoju kraju i eliminowania podziału na tzw. Polskę A i Polskę B.

Projekt obecnie jest na etapie prac Sejmowych w Komisji

O innych instrumentach wsparcia regionów zagrożonych wyludnieniem możesz przeczytać tutaj.