Rozliczenie subwencji finansowej PFR

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tarczy finansowej PFR wkrótce będą musieli składać oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Termin na złożenie oświadczeń jest krótki, a spóźnienie może oznaczać konieczność zwrotu otrzymanych środków finansowych.

Tarcza finansowa dla mikro-, małych i średnich przedsębiorców

W ramach walki z konsekwencjami gospodarczymi pandemii COVID-19, w 2020 r. uruchomiono tzw. tarczę finansową. Operatorem systemu wsparcia został wybrany Polski Fundusz Rozwoju. Środki przekazywane na podstawie umów subwencyjnych w pierwszej transzy kierowane były do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W uproszczeniu, wysokość wsparcia uzależniona była od tego, w jaki sposób pandemia uderzyła w wyniki oraz stan zatrudnienia u przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc.

Wsparcie częściowo zwrotne

Subwencje PFR nie są jednak w pełni bezzwrotne. Jedna czwarta otrzymanych środków podlega zwrotowi bezwarunkowo. W tym zakresie dofinansowanie przybiera postać nieoprocentowanej pożyczki. Jeżeli chodzi o pozostałe 75% środków – obowiązek ich zwrotu uzależniony jest od tego, jak kształtowała się sytuacja beneficjenta przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia. W przypadku mikroprzedsiębiorców, punktem odniesienia jest stan zatrudnienia. Jeżeli udało im się utrzymać liczbę pracowników na poziomie takim, jak na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosków – wówczas obowiązek zwrotu pozostałych 75% otrzymanych środków zostaje umorzony. W przypadku redukcji zatrudnienia, pewną dodatkową część pieniędzy trzeba będzie zwrócić. W odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców – rozliczenie subwencji jest nieco bardziej skomplikowane. Oprócz średniego zatrudnienia, bierze się także pod uwagę skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie roku. W skrócie, im mniej dochodowy okazał się biznes przedsiębiorcy, tym mniejszą część subwencji zmuszony zostanie on zwrócić.

Obowiązek rozliczenia subwencji

Niezwykle istotne jest jednak to, że podstawą do ustalenia jaka część środków podlega zwrotowi ma być oświadczenie o rozliczeniu subwencji składane przez samego beneficjenta. Oświadczenie należy złożyć w przeciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej przedsiębiorcy. Co jednak ważniejsze, w przypadku niezłożenia oświadczenia we wskazanym terminie subwencja podlega zwrotowi w całości! W konsekwencji, każdy beneficjent tarczy finansowej powinien skrupulatnie pilnować tego, kiedy upływa roczny termin od daty otrzymania środków.

Trzeba pilnować terminów!

Zasadnicze przepływy z tarczy finansowej Polski Fundusz Rozwoju uruchomił w maju 2020 r. Warto jednak z wyprzedzeniem odnotować sobie termin, w którym musimy złożyć oświadczenie o rozliczeniu. Rzetelne przygotowanie się do wypełnienia tego obowiązku pozwoli uniknąć nerwówki kiedy termin już nadejdzie. Trzeba bowiem pamiętać, że 10 dni roboczych to raptem dwa tygodnie, co wcale nie jest jakimś specjalnie dużym oknem na złożenie sprawozdania z rozliczenia subwencji.