Sprawozdanie finansowe w trudnych czasach

Sprawozdanie finansowe w tym roku przyjdzie sporządzać w trudnych czasach. Szalejąca wojna za wschodnią granicą odbije się nie tylko na życiu osób bezpośrednio zaangażowanych, ale dotknie także wielu firm, które współpracowały z podmiotami ze wschodu. Tego typu zdarzenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach rocznych.

Zdarzenia po dniu bilansowym

Większość spółek działających na polskim rynku ma rok obrotowy zbieżny z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że ich ostatni rok obrotowy zakończył się 31 stycznia 2021 r. Ten dzień jest również dniem bilansowym, według którego sporządza się roczne sprawozdania. Niemniej jednak, należy pamiętać, że polskie przepisy o rachunkowości wymagają uwzględniania w sprawozdaniu pewnych zdarzeń, które miały miejsce po dniu bilansowym.

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie. Wiąże się to z obowiązkiem jednoczesnej korekty odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Firma obowiązana jest także powiadomić o tym fakcie biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli jednak zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, wówczas wystarczy zamieszczenie w informacji dodatkowej odpowiedniego wyjaśnienia.

Wpływ wojny na spółki

24 lutego 2022 r. doszło do inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W konsekwencji relacje gospodarcze między Polską, Ukrainą, a także Białorusią zostały istotnie zaburzone. Destabilizację potęgują sankcje nakładane przez Zachód na Rosję i potencjalne sankcje odwetowe. Na marginesie można zauważyć, że z Rosji i Białorusi zaczęło się wycofywać wielu potentatów międzynarodowych – w tym audytorzy z tzw. Wielkiej Czwórki. Swoje oświadczenie złożył np. Deloitte.

Taki splot wydarzeń mógł dotknąć niektóre polskie firmy bardziej niż inne. Szczególnie mocno odczują to zapewne firmy, które prowadziły istotne relacje handlowe ze wschodnimi partnerami. Jednostki powinny mocno przemyśleć kwestię opisu w sprawozdaniu finansowym wpływu wojny na ich działalność. W grę może wchodzić np. brak możliwości realizacji kontraktów transportowych skierowanych na wschód. Przykładem mogą być także posiadane stany magazynowe, które już nie zostaną sprzedane.

Więcej czasu na sprawozdanie

Szczęśliwie, w tym roku kierownicy jednostek otrzymali więcej czasu na roztrząsanie wątpliwości. Na mocy rozporządzenia Minister Finansów przedłużył m.in. terminy na inwentaryzację, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, a także przygotowanie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Wydłużono ponadto czas na skonsolidowane sprawozdania finansowe. Podobny zabieg miał miejsce w latach ubiegłych w związku z pandemią.

Oficjalny informator rządowy dostępny jest tutaj.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.