Ulga na zatrzymane zyski

Zatrzymane zyski w spółce mogą generować korzyść podatkową. Spółka, która zdecyduje się przekazać zyski na kapitał zapasowy lub rezerwowy uprawniona jest do rozpoznania dodatkowych kosztów uzyskania przychodu. Jest to swoista premia podatkowa za reinwestowanie kapitału.

Zatrzymane zyski korzystne podatkowo

W 2020 r. wprowadzono specyficzną ulgę podatkową, o której nie każdy wie. Podjęcie decyzji o zatrzymaniu zysku w spółce uprawnia ją do rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych. Efektem jest obniżenie wysokości płaconego podatku dochodowego. Rozwiązanie ma na celu promowania finansowania rozwoju kapitałem własnym. Tradycyjnie system podatkowy premiował bowiem korzystanie z kapitału obcego. Pozwalał na zaliczenie płaconych odsetek do kosztów podatkowych, co generowało dla spółki lepszy efekt ekonomiczny.

Spółka, która zdecyduje się przeznaczyć zysk na kapitał rezerwowy lub zapasowy może wykazać koszty w wysokości zależnej od hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału. Koszty oblicza się mnożąc stopę referencyjną NBP powiększoną o 1 punkt procentowy przez zysk, który zdecydowano się zatrzymać. Stopę referencyjną ustalamy według stanu na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Pryz obecnych stopach referencyjnych NBP ulga pozwala na wykazanie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 7,75 proc zatrzymanego zysku. Maksymalna kwota kosztów wykazanych tytułu jednego zysku nie może jednak przekroczyć 250.000 zł. W efekcie maksymalna roczna korzyść podatkowa dzięki tej uldze wynosi odpowiednio 22.500 zł dla małych podatników (9% * 250.000) i 47.500 zł dla dużych podatników (19% *250.000).

Efekt ulgi nie kończy się jednak na jednym roku podatkowym. Koszt podatkowy z tytułu pozostawienia zysków w spółce możemy rozpoznać w roku przekazania ich na kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. W praktyce ulga działa trzykrotnie.

Ulgę stosować można także do dopłat wniesionych do spółki z o.o. przez jej wspólników w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Ograniczenia w korzystaniu z ulgi

Po pierwsze należy pamiętać, że ulga nie znajduje zastosowania do zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej. W związku z tym zatrzymanie zysku musi prowadzić do wzrostu kapitału zapasowego lub rezerwowego.

Ulga służy stymulowaniu reinwestowaniu kapitału. Stąd do przepisów wprowadzono minimalny okres czasu, przez który zyski mają być zatrzymane. Ulgę można zastosować, jeżeli wypłata zysku nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego w którym została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

Ulga zostanie też anulowana, jeżeli spółka przejdzie proces reorganizacji. Jeżeli w ww. okresie 3 lat spółka zostanie przejęta w wyniku łączenia albo podziału albo przekształcona w spółkę niebędącą osobą prawną, wówczas należy wykazać przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym kosztom uzyskania przychodu,

Z ulgi nie można także skorzystać wtedy, gdy spółka lub jej podmiot powiązany dokonał czynności prawnych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych głównie w celu otrzymania ulgi.

Podsumowanie

Ulga z tytułu zatrzymania zysków może wygenerować dodatkowe oszczędności podatkowe w spółkach, które swoich dochodów nie konsumują. Warto o niej pamiętać przy okazji rozliczania decyzji organów właścicielskich.