Niższe limity podatkowe w 2024 r.

Niższe limity podatkowe w 2024 r. to konsekwencja spadku średniego kursu euro w ostatnim czasie. Przedsiębiorcy szybciej utracą status małego podatnika oraz prawo do stosowania ryczałtu. Łatwiej będzie również wpaść w obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Słaby kurs, niższe limity

Przepisy prawa podatkowe przewidują szereg ułatwień dla podmiotów, które nie przekraczają określonych progów przychodów. Przepisy te dotyczą podatku VAT i podatków dochodowych. Próg obrotów ma również znaczenie w przypadku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Progi obrotów wyrażane są jako równowartość euro. Wartości wyrażone w tej walucie przelicza się na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy (bez zaokrąglenia). 2 października br. kurs ten wynosił 4,6091 zł. Kurs stosowany do obliczenia limitów w 2023 r. wynosił 4,8272 zł. Mamy wobec tego do czynienia ze spadkiem kursu przeliczenia o 4,52 proc.

Limity na 2024 r.

VAT: Małym podatnikiem VAT jest ten, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro. Biorąc pod uwagę ww. kurs, w 2024 r. małym podatnikiem VAT będzie ten, kogo sprzedaż brutto w 2023 r. nie przekroczyła kwoty 9 218 000 zł (po zaokrągleniu).

PIT/CIT: W podatkach dochodowych (w tym estońskim CIT) status małego podatnika posiadają te osoby, u których wartość przychodu ze sprzedaż (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednik roku podatkowym równowartości 2 mln euro. Biorąc pod uwagę ww. kurs, w 2024 r. małym podatnikiem w podatkach dochodowych będzie ten, kogo sprzedaż brutto w 2023 r. nie przekroczyła kwoty 9 218 000 zł (po zaokrągleniu).

Ryczałt: Możliwość wyboru opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również ograniczona jest progiem obrotu. Ryczałt można stosować do przychodów z działalności gospodarczej:

  1.  prowadzonej wyłącznie samodzielnie, gdy podatnik uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro,
  2. wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników, gdy suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro.

Stosując wyżej wspomniany kurs euro limit dla stosowania ryczałtu w przyszłym roku wyniesie 9 218 200 zł.

Pełna księgowość: Osoby fizyczne, spółki jawne i spółki partnerskie mają obowiązek prowadzić księgi po przekroczeniu progu 2 mln euro. Dotyczy on przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Wobec tego przedsiębiorcy, których przychody w 2023 r. przekroczą 9 218 200 zł będą musieli w 2024 r. przejść na pełną księgowość