Problematyczne fakturowanie spółki przez prezesa

Fakturowanie spółki przez prezesa jej zarządu budzi wątpliwości fiskusa. Menadżer zamierzał świadczyć usługi specjalistyczne, marketingowe i administracyjne w ramach swojej działalności gospodarczej. Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji podatkowej, z czym zgodził się sąd administracyjny.

Usługi prezesa na rzecz spółki

Sprawa dotyczyła wniosku o wydanie interpretacji podatkowej członkowi zarządu, który planował świadczyć usługi na rzecz spółki, w której pełnił swoją funkcję. Menadżer wskazał, że nie będzie pobierał żadnego wynagrodzenia z tytułu piastowania funkcji członka zarządu. Jednocześnie jednak, planował on świadczyć na jej rzecz usługi specjalistyczne w zakresie np. pozyskiwania klientów, prowadzenia szkoleń czy działania marketingowe i administracyjne. Świadczenie tych usług odbywałoby się w ramach prowadzonej przez prezesa jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z perspektywy podatkowej, zdaniem menadżera świadczone przez niego usługi byłyby opodatkowane podatkiem ryczałtowym ze stawkami 8,5 proc i 15 proc (w zależności od rodzaju usług). Koszty ponoszone przez spółkę z tego tytułu pomniejszałyby jej dochód do opodatkowania.

KIS doszukuje się niedozwolonej optymalizacji

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej powziął przypuszczenie, że celem działania menadżera jest osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z celem ustawy poprzez sztuczne działanie. Przypuszczenie KIS znalazło potwierdzenie w opinii Szefa KAS. Zdaniem fiskusa, w przedstawionym stanie faktycznym menadżer może zyskać niedozwolone korzyści podatkowe. Przede wszystkim świadczenia otrzymywane ze spółki opodatkowane byłyby niższą stawką ryczałtu niż skala podatkowa, którą należy stosować dla wynagrodzenia członka zarządu.

W swojej opinii Szef KAS stwierdził, że istnieją obiektywne podstawy do domniemania, że dojdzie do unikania opodatkowania. Zdaniem organu, menadżer działa w sposób sztuczny, w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej. W konsekwencji fiskus odmówił wydania interpretacji podatkowej.

Wnioskodawca stanowisko organu podatkowego zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stanął po stronie fiskusa. Zdaniem sądu organ przedstawił przekonującą argumentację na poparcie swoich wątpliwości. W takim wypadku sprawa powinna być rozpatrywana w trybie dedykowanym dla rozstrzygania o tym, czy planowane działania stanowią nadużycie prawa. Takim trybem jest postępowanie o wydanie opinii zabezpieczającej, a nie o wydanie interpretacji podatkowej. Wyrok nie jest prawomocny

Co z fakturowaniem własnej spółki?

Wyrok WSA nie przesądza o tym, czy fakturowanie spółki, przez członka jej zarządu za usługi profesjonalne (inne niż zarządzanie) jest nadużyciem prawa czy też nie. Stanowczego stanowiska w tym zakresie nie wyraził ani KIS ani sąd. Obie te instytucje wyraziły natomiast swoje wątpliwości co do tego, czy taki tryb działania objęty jest klauzulą generalną. Jest to wyraz pewnej tendencji jaką ostatnio można zaobserwować w kontekście fakturowania własnych spółek.

Tendencja ta jest niepokojąca. Na szczęście nie jest ona jeszcze zupełnie powszechna. Trzeba też pamiętać o tym, że nie ma przepisu, który wprost zakazywałby świadczenia usług profesjonalnych na rzecz spółki, w której pełni się funkcje menadżerskie albo właścicielskie. Biorąc jednak pod uwagę rosnącą czujność fiskusa na te kwestie, warto zwracać uwagę na to, aby omawiana praktyka obejmowała usługi niezależne od zarządzania, których fakt wykonywania można udowodnić.