Spółka cicha nie wyklucza estońskiego CIT

Spółka cicha nie wyklucza estońskiego CIT – potwierdza Dyrektor KIS. Spółka uczestnicząca w spółce cichej nie będzie naruszała wymogu tzw. prostej struktury zastrzeżonego dla estońskiego CIT.

Estoński CIT z prostą strukturą

Estoński CIT albo ryczałt od dochodów spółek to nowa forma opodatkowania, która zyskała na popularności w 2022 r. Do jej podstawowych zalet należy odroczenie opodatkowania do momentu konsumpcji zysków oraz atrakcyjna efektywna stawka opodatkowania.

Jednym z wymogów dla stosowania estońskiego CIT jest posiadanie prostej struktury korporacyjnej. Oznacza to, że spółka, która zamierza korzystać z takiej formy opodatkowania nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

niedawnej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS wypowiedział się na temat tego, czy uczestniczenie w tzw. spółce cichej wyklucza korzystanie z dobrodziejstwa estońskiego CIT-u. Zdaniem organu, bycie stroną umowy spółki cichej nie zostało wymienione w ustawie jako posiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, czyli sytuacje uniemożliwiające skorzystanie z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W związku z tym uczestniczenie w spółce cichej nie pozbawia możliwości korzystania z estońskiego CIT-u.

warunek nieposiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki nie znajdzie w przypadku Państwa zastosowania, gdyż spółka cicha nie jest podmiotem prawa, w związku z czym nie posiada ona osobowości prawnej. To samo dotyczy warunku nieposiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Spółka cicha nie jest spółką niebędącą osobą prawną, ze względu na to, że wspólnicy spółki realizują jedynie wspólne przedsięwzięcie. Uczestnictwa w spółce cichej nie można utożsamiać z ogółem praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa sygn. akt 0111-KDIB1-1.4010.806.2022.1.SG

Spółka cicha

Spółka cicha to twór prawny, który na chwilę obecną nie posiada własnej regulacji w przepisach. Dopuszczalność zawierania tego typu umów uzasadniana jest jednak na gruncie reguły swobody umów. Istota spółki cichej polega na realizowaniu wspólnego przedsięwzięcia przez wspólnika jawnego i cichego. Wspólnik jawny oficjalnie prowadzi biznes i występuje wobec osób trzecich. Wspólnik cichy zapewnia jedynie wkład (najczęściej finansowy), oczekując określonego udziału w zyskach. Wspólnik cichy nie występuje wobec osób trzecich, a jego tożsamość nie jest ujawniana. Na marginesie, w przypadku wspólników cichych będących osobami fizycznymi orzecznictwo przewiduje dosyć niekorzystne zasady opodatkowania.

Przytoczona interpretacja KIS dotyczy jednak wspólników cichych będących spółkami (ubiegającymi się o stosowanie estońskiego CIT-u). Chociaż wprost to nie zostało wyrażone, Krajowa Informacja Skarbowa nie dopatrzyła się w spółce cichej stosunku prawnego o charakterze powierniczym, który również wykluczałby zastosowanie ryczałtu od dochodów spółek.

Osoby, które chciałyby wdrożyć spółkę cichą w swoich spółkach w estońskim CIT powinny pamiętać o jeszcze jednym ograniczeniu. Przychody spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek z tzw. źródeł pasywnych nie mogą przekraczać 50% ogółu przychodów. Fiskus może próbować kwalifikować dochody pochodzące ze spółki cichej do źródeł pasywnych, chociaż i to nie wynika jednoznacznie z przepisów.